O ITI ÚChA

ITI je jedním z integrovaných nástrojů, které budou využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím.

Hlavní výhodou ITI je rezervování finančních prostředků na integrované projekty s významným dopadem do území a možnost čerpání finančních prostředků z více operačních programů EU (na rozdíl od IPRM v období 2007-2013). Žadateli také nebudou pouze města, ale rovněž další subjekty (dopravní podniky, univerzity, NNO atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí.
Základním podkladem pro realizaci ITI je zpracování integrované strategie, na které města spolupracovala se společnostmi MEPCO, s. r. o., SPF Group, s. r. o. a EUFC CZ, s. r. o. Na základě analýz, identifikovaných potřeb území a možností operačních programů byly určeny čtyři prioritní oblasti (doprava, životní prostředí, udržitelná ekonomika a sociální soudržnost), které byly následně za činnosti pracovních skupin dále rozpracovávány a byly v nich hledány příležitosti pro komplexní řešení dílčích problémů. Jelikož celý proces přípravy a realizace ITI je založen na principu partnerství, účastnilo se pracovních skupin široké spektrum zástupců měst a odborníků na řešená témata.

Hlavní kroky při přípravě ITI pro území Ústecko-chomutovské aglomerace

2016

Březen – duben 2016
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace posuzované externími hodnotiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prezentace Integrované strategie na Národní stálé konferenci.

Únor 2016
Schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, složení Řídicího výboru ITI v Radě města Ústí nad Labem a Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA a předložení Integrované strategie do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Představení Integrované strategie na Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje.

2015

Leden 2015
Odsouhlasení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, složení Řídicího výboru ITI v Radě města Ústí nad Labem a Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA.

Červenec až prosinec 2015
Aktualizace Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace na základě schválených operačních programů, individuálních jednání s řídícími orgány, úprav metodických dokumentů a činnosti pracovních skupin.
Zahájení přípravy interních postupů nositele, interních postupů zprostředkujícího subjektu ITI a žádosti o podporu administrativních kapacit z Operačního programu Technická pomoc.

Červen 2015
Vypracování odborného posudku k Integrované strategii rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace týmem expertů v rámci projektu MEDUIN.
Příprava publikace „Integrované územní investice v programovém období 2014–2020“.

Květen 2015
Dvoudenní seminář k implementaci ITI v Plzni k právnickým a metodickým problémům, které se řeší na národní úrovni.

Duben 2015
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem vzalo na vědomí současný stav přípravy nástroje ITI a únorovou verzi Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace. Stejný proces probíhal i v ostatních statutárních městech Ústeckého kraje.
Veřejné projednání návrhu Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10f a § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Březen 2015
Usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie, že nositelem nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude statutární město Ústí nad Labem.

Únor 2015
Kompletace Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace dle aktuálního nastavení operačních programů a metodických pokynů.

2014

Prosinec 2014
Zahájení individuálních jednání s řídícími orgány operačních programů a zintenzivnění činnosti pracovních skupin

Září 2014
Podrobení koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)“ zjišťovacímu řízení podle § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

Srpen 2014
Schváleno vytvoření Výboru pro přípravu integrované strategie složeného z primátorů statutárních měst a zástupce Ústeckého kraje. Na principu partnerství zahájena činnost pracovních skupin na přípravě návrhové části integrované strategie.

Červen 2014
Schváleno uzavření Smlouvy o financování „Zpracování Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI)“ se statutárním městem Teplice.
Vytvořen materiál „Základní principy ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ pro vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s řídícími orgány operačních programů.

Březen 2014
Schváleno uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI)“. Tato integrovaná strategie je základním podkladem pro realizaci nástroje ITI.

2013

Listopad 2013
Zpracována „Studie využití ITI v Ústecké aglomeraci v programovém období 2014-2020“.

Září 2013
Schváleno „Memorandum o spolupráci statutárních měst na přípravě nástroje ITI“.

Rok 2013
První přípravné práce a začínají se pravidelně scházet úředníci statutárních měst Ústeckého kraje, jejichž náplní práce jsou evropské dotace a strategický rozvoj. Náplní jednání jsou diskuze nad společnými problémy, projektovými záměry, vymezením území, komunikace s partnery a řídícími orgány operačních programů, zacílení ITI atd.