Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Stavební povolení

home > Rychlá orientace > Stavební povolení

Stavební odbor

Adresa
Velká hradební 8
401 00  Ústí nad Labem

Úřední hodiny

 

pondělí

8 - 11, 13 - 17

úterý

8 - 11, 13 - 15

středa

8 - 11, 13 - 17

čtvrtek

8 - 11, 13 - 14

pátek

8 - 11

Informace, stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu
475 271 762

Vedoucí

Ing. Vlastimil Hudeček
Telefon
475 271 748 (sekretariát)
Číslo kanceláře
413, 4. patro

Hlavní kompetence a činnosti odboru:

Výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a dle správního řádu - zákon č. 500/2004 Sb.
Stavební odbor MmÚ vydává správní rozhodnutí, která jsou výsledkem zákonného procesu tzv. správního řízení, vydává příslušná vyjádření a opatření dle stavebního zákona.
Stavební odbor MmÚ dále v rámci činnosti:

  • posuzuje dokumentace staveb
  • provádí prohlídky stavenišť, pozemků a staveb, tzv. místní šetření
  • svolává a řídí ústní jednání v rámci podaných návrhů
  • provádí konzultační a poradenskou činnost a to bez písemných žádostí a bezodkladně, aby tato činnost byla maximálně účinná (činnost pro projektanty, právnické a fyzické osoby)
  • poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, které hájí veřejné zájmy dle zvláštních předpisů (např. Okresní hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, orgány ochrany životního prostředí)
  • spolupracuje se správci inženýrských sítí (technická infrastruktura)
  • řeší odvolání

Základní právní předpisy, se kterými odbor pracuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní rád), ve znění pozdějších předpisů
Ústava České republiky
Ústavní zákon ČNR c. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (c. 2/1993 Sb.)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

www.mmr.cz/cz/zoning_r.html