| domů |

 


 

Důležitost městské hromadné dopravy (MHD) se neustále zvyšuje, a to i v zahraničí. Významu nabývá především ve velkých městech, kde dopravní řešení vyplývá a je důsledkem především jejich historického rozvoje a kde není dostatečný prostor pro výrazné rozšiřování podmínek pro individuální dopravu. Pro taková města se pak MHD stává velmi důležitým a nepostradatelným prostředkem pro zajištění jejich chodu a rozvoje.

Kromě této pro města životně důležité funkce má MHD v porovnání s individuální dopravou i pozitivní dopad na životní prostředí, nehodovost, hlukovou zátěž prostředí a tím v důsledku i stresovou zátěž obyvatelstva žijícího především v centrech měst. Kromě těchto skutečností významně hovoří ve prospěch MHD i ekonomické aspekty, a to jak na straně jejích stávajících i potenciálních uživatelů, kde po započítání veškerých nákladů je individuální doprava dražší než používání veřejné dopravy, tak i na straně samotných měst, kde zajištění a především pak rozvoj jejich potřeb a funkcí prostřednictvím MHD je výrazně méně náročný na zdroje, než rozšiřování podmínek pro individuální dopravu. Z těchto poznání vychází přesvědčení, že i v Ústí nad Labem má městská hromadná doprava své nezastupitelné místo a perspektivu v příštích obdobích.

Je však nezbytné reagovat na skutečnost, že individuální doprava je především v důsledku zvyšující se životní úrovně obyvatelstva stále větším konkurentem veřejné dopravy, a nabízet proto služby na stále vyšší kvalitativní úrovni tak, aby systém hromadné dopravy zůstal pro významnou část obyvatelstva zájmové oblasti akceptovatelný a přitažlivý. Rok 2006 nám právě ukázal na již jednou zmiňované situaci v období povodní a v období rekonstrukce kanalizace v centru města, že MHD dokáže lépe řešit globální problémy s hustotou provozu a zvláště nastane-li několik záporných vlivů na efektivní průjezdnost skrz centrum města do jeho okrajových oblastí. Důvodem je jednak menší počet vozidel MHD oproti počtu vozidel individuální dopravy, ale také možnost využít zákonnou úpravu dopravního řešení na pozemních komunikacích ke zvýhodnění MHD nad dopravou individuální a zlepšit tak průjezdnost vozidel MHD i složitou dopravní situací.


Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPmUL a.s.) má vybudovaný dobrý základ páteřního trolejbusového dopravního systému s velkokapacitními vozidly. Tento systém, který se rozšiřuje o další část a to stavbou trolejbusové trati Ústí nad Labem – Střekov, napojí i pravobřežní část města. Toto napojení je velmi technicky i finančně náročné, ale zprovozněním stavby se trolejbusová doprava jako systém s nízkou lokální ekologickou zátěží a možností velkokapacitní přepravy stane nosným základem městské hromadné dopravy na území celého města.


V roce 2006 byl z důvodu financování trolejbusové trati a z toho plynoucích omezených finančních prostředků pořízen pouze jeden nízkopodlažní autobus Irisbus Citelis ve velkokapacitní kloubové verzi. Dále v závěru roku 2006 došlo k dodávce šesti nízkopodlažních trolejbusů typu Škoda 25Tr do majetku jediného vlastníka společnosti, Statutárního města Ústí nad Labem s financováním ze zdrojů Společného regionálního operačního programu EU. Tyto trolejbusy jsou vlastníkem společnosti na základě smlouvy pronajímány Dopravnímu podniku k provozu.
U autobusů a trolejbusů MHD byla zaměřena pozornost na prodloužení technické životnosti stávajících vozidel prováděním středních oprav vozového parku. V této oblasti společnost v součinnosti s auditorem od roku 2004 rozvíjí program tvorby a čerpání rezerv na opravy, který je základem pro jejich financování.